گفتگو


دکتر همتی در برنامه نگاه یک

دکتر همتی  در برنامه نگاه یک بیان کرد: ب اینکه، هدف اصلی بهم زدن نرخ ارز و منبع درآمدی نفتی و بستن مبادلات مالی و پولی برای افزایش نرخ ارز است، اظهار داشت:  نرخ های زیادی برای ارز  اعلام می کردند که  البته اتفاقی نخواهد افتاد. همتی تصریح کرد: نرخ ارز متغیر اقتصادی است و بر روی بخش تولید و

طراحی سایت | فروشگاه آنلاین | خدمات وب اندیشکدهبانکداریارزبین‌المللبین المللفراساحلیآفشورسوئیفتSWIFTنرخ ارزفین تکفین‌تکfintechیورودالردلار اروپاییبانکداری بین المللبانکداری بین‌المللبانکداری بین‌المللیبانکداری بین المللیبین المللیبین‌المللیThink Tank